Aktiviraj pristupačnost

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Makarske

Na temelju odredbe članka 18. toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19 i 42/20), odredbe članka 28. Statuta Turističke zajednice Grada Makarske (Službeni glasnik Grada Makarske, godina XXVI,br. 14 od 14. listopada 2020.) te odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Makarske donesene 15. ožujka 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Makarske donijelo je na 5. sjednici turističkog vijeća održanoj dana 15. veljače 2022. godine sljedeću

 

O D L U K U

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE

DIREKTORA TURISTIČKE ZAJDENICE GRADA

MAKARSKE

 

Sukladno odredbama članka 21. stavka 2. i 3. i članka23. stavka 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama te članka 39. Statuta Turističke zajednice Grada Makarske,kandidat za direktora Turističke zajednice Grada Makarske mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;

 2. najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili najmanje dvije godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,

 3. znanje jednog stranog jezika,

 4. znanje rada na osobnom računalu.

Kandidat mora priložiti dokaze o ispunjavanju gore navedenih uvjeta.

 

Pored dokaza o ispunjavanju svih navedenih uvjeta, kandidat prilikom prijave na javni natječaj prilaže i svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

 

Također, kandidati su dužni priložiti:
 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

 • dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS i potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (preslika ugovora o radu, rješenje o prijemu u službu i sl.), a iz kojih je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova/vrsta poslova,uz stručnu spremu i vremensko razdoblje,

 • potvrdu/izjavu o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,

 • potvrdu o završenom stupnju osposobljenosti za rad na osobnom računalu ili izjavu da zna raditi na osobnom računalu.

 

Kandidat mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. Ovaj uvjet kandidat dokazuje izvodom iz kaznene evidencije ne starijim od šest mjeseci, a koji je dužan priložiti uz prijavu u izvorniku.

 

Direktor turističke zajednice mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici. Iznimno, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.Kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti dokaz o položenom stručnom ispitu ili izjavu da stručni ispit nije dužan polagati.

 

Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit. Osobi koja ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

 

U skladu s odredbom članka 24. Zakona o turističkim zajednicama:
 

 • direktor turističke zajednice ne može biti predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice,
 • direktoru nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica,

 • direktor turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja,

 • direktor turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.

 

Prijava na natječaj podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati:
 

 • ime i prezime kandidata,

 • adresu prebivališta ili boravišta,

 • broj telefona i/ili mobitela i adresu elektroničke pošte,

 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,

 • vlastoručni potpis kandidata.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a izvornike/ovjerene preslike će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

 

Direktor izabran u natječajnom postupku zasniva radni odnos na određeno vrijeme na mandat od 4 godine.

 

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se preporučenom pošiljkom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu:

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MAKARSKE – Turističko vijeće

„Natječaj za imenovanje direktora – ne otvarati“

Franjevački put 2 a

21 300 Makarska

 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave će se odbaciti i neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Makarske zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora temeljem ovog natječaja te isti poništiti bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

Riječi i pojmovni sklopovi navedeni u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

 

U skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (,,Narodne novine’’ br. 42/2018) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije, L119/1), za potrebe provedbe natječaja za direktora Turističke zajednice grada Makarske, kandidati prijavom na natječaj pristaju:

– da se njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji (kao i u eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji) i podaci nastali u tijeku provedbe natječaja, a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta koji su propisani natječajem, obrađuju od strane Turističke zajednice grada Makarske i njezinih ovlaštenih osoba, isključivo u obimu i u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto direktora;

– da se ime i prezime kandidata objavi u Odluci o odabiru kandidata na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice, ukoliko isti bude odabran za zapošljavanje u Turističkoj zajednici grada Makarske;

– da su upoznati s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

 

Ur.br. Odluke: 163/2022

Makarska, 20. svibnja 2022. godine

 

 

Turističko vijeće TZG Makarske

 

Predsjednik TZG Makarske

dr.sc. Zoran Paunović